Monday, April 30, 2007

Calceting in the rain...

Parece que nos estamos axeitando ben ás xuntanzas no café Yoli; a ver se desta vez nos asentamos un pouquiño... Aínda que cando chegue (definitivamente) a caloriña teremos ganas de ir tecer a algunha terraza!!

Poucas novidades temos desta vez: Eva segue bastante desesperada co seu patuco, Paula continúa co seu chaleque negro, Álex comezou as diminucións das sisas da chaqueta peludiña, María desfacía a punta do seu calcetín, eu continuei co meu calcetín multicolor (o segundo) e a única que traía proxecto novo era Fivi, que lle tecía un calcetín para o móbil ó seu irmán. A choiva inspirounos para tecer a tutiplén, creo que foi a vez que máis nos aplicamos o labor, e iso sen abandoa-la conversa sobre moda que tamén nos tivo ben entretidas. A Terremota non trouxo labor, pero creo que sobeteou os tecidos de todas, ademais de terremotear, que é o seu.

Paula trouxo unha idea que non tivo moito apoio, pero que quedou no aire igualmente, que é tece-la bufanda máis longa do mundo... A partires de aí, cada quen aportou suxerencias de todo tipo: se facela en verde como manifestación en prol das árbores, se multicolor en prol da igualdade de dereitos, se facer algo de "knitting-art" na rúa... Aínda estamos un pouco verdes, creo ;).

E para a semana, de novo no café Yoli de Arcebispo Lago, o domingo ás 18:30.


Parece que nos estamos acomodando bien a las reuniones en el café Yoli; a ver si esta vez nos asentamos un poquito... Aunque cuando llegue (definitivamente) el calorcito tendremos ganas de ir a tejer a alguna terraza!!

Pocas novedades tenemos esta vez: Eva sigue bastante desesperada con su patuco, Paula continúa con su chaleco negro, Álex empezó las disminuciones de las sisas de la chaqueta peludita, María deshacía la punta de su calcetín, yo continué con mi calcetín multicolor (el segundo) y la única que traía proyecto nuevo era Fivi, que le tejía un calcetín para el móvil a su hermano. La lluvia nos inspiró para tejer a tutiplén, creo que fue la vez que más nos aplicamos a la labor, y eso sin abandonar la conversación sobre moda que también nos tuvo bien entretenidas. La Terremota no trajo labor, pero creo que sobeteó los tejidos de todas, además de terremotear, que es lo suyo.

Paula trajo una idea que no tuvo mucho apoyo, pero que quedó en el aire igualmente, que es tejer la bufanda más larga del mundo... A partir de ahí, cada una aportó sugerencias de todo tipo: se hacerla en verde como manifestación en favor de los árboles, si multicolor en favor de la igualdad de derechos, si hacer algo de "knitting-art" en la calle... Aún estamos un poco verdes, creo ;).

Y la próxima semana, de nuevo en el café Yoli de Arcebispo Lago, el domingo a las 18:30.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home