Monday, April 30, 2007

Calceting in the rain...

Parece que nos estamos axeitando ben ás xuntanzas no café Yoli; a ver se desta vez nos asentamos un pouquiño... Aínda que cando chegue (definitivamente) a caloriña teremos ganas de ir tecer a algunha terraza!!

Poucas novidades temos desta vez: Eva segue bastante desesperada co seu patuco, Paula continúa co seu chaleque negro, Álex comezou as diminucións das sisas da chaqueta peludiña, María desfacía a punta do seu calcetín, eu continuei co meu calcetín multicolor (o segundo) e a única que traía proxecto novo era Fivi, que lle tecía un calcetín para o móbil ó seu irmán. A choiva inspirounos para tecer a tutiplén, creo que foi a vez que máis nos aplicamos o labor, e iso sen abandoa-la conversa sobre moda que tamén nos tivo ben entretidas. A Terremota non trouxo labor, pero creo que sobeteou os tecidos de todas, ademais de terremotear, que é o seu.

Paula trouxo unha idea que non tivo moito apoio, pero que quedou no aire igualmente, que é tece-la bufanda máis longa do mundo... A partires de aí, cada quen aportou suxerencias de todo tipo: se facela en verde como manifestación en prol das árbores, se multicolor en prol da igualdade de dereitos, se facer algo de "knitting-art" na rúa... Aínda estamos un pouco verdes, creo ;).

E para a semana, de novo no café Yoli de Arcebispo Lago, o domingo ás 18:30.


Parece que nos estamos acomodando bien a las reuniones en el café Yoli; a ver si esta vez nos asentamos un poquito... Aunque cuando llegue (definitivamente) el calorcito tendremos ganas de ir a tejer a alguna terraza!!

Pocas novedades tenemos esta vez: Eva sigue bastante desesperada con su patuco, Paula continúa con su chaleco negro, Álex empezó las disminuciones de las sisas de la chaqueta peludita, María deshacía la punta de su calcetín, yo continué con mi calcetín multicolor (el segundo) y la única que traía proyecto nuevo era Fivi, que le tejía un calcetín para el móvil a su hermano. La lluvia nos inspiró para tejer a tutiplén, creo que fue la vez que más nos aplicamos a la labor, y eso sin abandonar la conversación sobre moda que también nos tuvo bien entretenidas. La Terremota no trajo labor, pero creo que sobeteó los tejidos de todas, además de terremotear, que es lo suyo.

Paula trajo una idea que no tuvo mucho apoyo, pero que quedó en el aire igualmente, que es tejer la bufanda más larga del mundo... A partir de ahí, cada una aportó sugerencias de todo tipo: se hacerla en verde como manifestación en favor de los árboles, si multicolor en favor de la igualdad de derechos, si hacer algo de "knitting-art" en la calle... Aún estamos un poco verdes, creo ;).

Y la próxima semana, de nuevo en el café Yoli de Arcebispo Lago, el domingo a las 18:30.

Friday, April 13, 2007

ADN

Mirade, ná páxina 18 cítannos!! (Para min que se chivaron as compañeiras catalanas).


Mirad, nos citan en la página 18 (Yo creo que se chivaron las compañeras catalanas)Monday, April 09, 2007

Dun lado a outro

Onte estivemos de un lado a outro, a "nosa" cafetería (seguemos sen saber como se chama; non por non mirar senón por non preguntar, non ten cartel que nos informe), estaba pechada, intentamos mudarnos ó Tablizo pero tamén estaba pechado así que acabamos na Yoli, unha cafetería-pastelería donde nos acolleron sen problema. Esta vez estivemos todas, ata Maricanto que viunos visitar dende Perugia.
Álex esqueceu a súa chaqueta na casa, pero informounos de que xa está na escaba.
Fivi segue co seu calcetín para o mobil, xa facendos disminucións para rematar.
Paula, segue co seu chaleque xa está a rematar a espalda, e trouxonos un montón de lás que lle regalou a súa avoa, un par de madeixas de angorina violeta e azul bebé, e medio cono de cinta turquesa preciosa, propuxemoslle que fixera un foulard para o vrán, pero seguimos buscando máis propostas ¿a alguén se lle ocurre algo?
Eva comenzou uns patucos con algodón en verde matizado e con agullas feitas con palillos de pinchos morunos (parece que Fivi está a crear tendencia), vai con bó pé aínda que por veces o patrón parece que está en chinés.
Maxia ensinounos a súa fantastica Falling Water Scarf, despois de bloqueda quedou preciosa. E comenzou con un calcetín para o vrán.
Eu estou a un plis de rematar o meu primer calcetín, e levei as partes do meu primer amigurimi, aínda lle queda para rematalo.
Estivemos tece tece e fala fala toda a tarde e pasaronos as horas voando, a Terremota revolveu nos bolsos de todas en busca de tesouros ocultos e unimonos as dúas en ataque á rosca de pascua.
Como detalle (sempre nos pasa algo curioso) unha parella de señoras maiores pararonnos cando nos íamos para dicirnos que eramos un exemplo a seguer e que lles parecía moi bonito o que facíamos, e tamén se extrañaron de que superamos tecer con 5 agullas que era moi difícil. ^_^
O próximo domingo non averá quedada, pero o seguinte iremos con moitas máis gañas e máis animadas se cabe.

Ayer estuvimos de un lado para otro, "nuestra" cafetería (seguimos sin saber como se llama; no por no mirar sino por no preguntar, no tiene cartel que nos informe), estaba cerrada, intentamos mudarnos al Tablizo pero también estaba cerrado así que acabamos en la Yoli, una cafetería-pastelería donde nos acogieron sin problema. Esta vez estuvimos todas, y hasta Maricanto que nos vino a visitar desde Perugia.
Álex se olvidó de su chaqueta en casa, pero nos informó de que ya está en la escaba.
Fivi sigue con su calcetín para el móvil, ya haciendos disminuciones para acabar.
Paula, sigue con su chaleco ya está acabando la espalda, e nos trajo un montón de lanas que le regaló su abuela, un par de madejas de angorina violeta y azul bebé, y medio
cono de cinta turquesa preciosa, lo propusimos que hiciera un foulard para el verano, pero seguimos buscando más propuestas ¿a alguien se le ocurre algo?
Eva comenzó unos
patucos con algodón en verde matizado y con agujas hechas con palillos de pinchos morunos (parece que Fivi está creando tendencia), va con buen pie aunque a veces el patrón parece que está en chino.
Maxia nos enseñó su fantástica
Falling Water Scarf, despues de bloqueda quedó preciosa. Y comenzó con un calcetín para el verano.
Yo estoy a un plis de acabar mi primer calcetín, y llevé las partes de mi primer amigurimi, aúnda le queda para acabarlo.
Estuvimos teje teje y habla habla toda la tarde y se nos pasaron las horas volando, la Terremota revolvió en los bolsos de todas en busca de tesoros ocultos y las dos nos unimos en ataque a la rosca de pascua.

Como detalle (siempre nos pasa algo curioso) una pareja de señoras mayores nos pararon cuando nos íbamos para decirnos que eramos un ejemplo a seguir y que le parecía muy bonito lo que hacíamos, y también se extrañaron de que supieramos tejer con 5 agujas que era muy difícil. ^_^
El próximo domingo no habrá quedada, pero el siguiente iremos con muchas más ganas y más animadas se cabe.

Wednesday, April 04, 2007

Seguimos amañando o país

Esta semán tamén oubo quedada críamos que se ía suspender pero o final alí estivemos, faltounos Álex, pero as demáis alí estivemos, cada unha coa su labor, Eva rematou as suas bufandas trouxonos a súa para a que víramos, o detalle dos nudos no final faina diferente. A de J tamén a puidemos ver, xa a levaba posta pero non temos foto.
Paula segue co seu chaleque, xa lle queda moi pouco para comezar a volta, que gañas de rematar =)
Fivi deixou de lado durante unha tempada o seu eterno xersei e introduciuse no mundo do tecido circular, pola mañá fíxose unhas agullas de dobre punta de madeira con palillo de pinchos morunos, y xa na casa comezou unha funda para ó mobil a rayas (porque xa que estamos comenzando comenzamos forte) a verdade que lle está quedado estupenda.
Maxia fixo un pouco de todo, seguiu ca súa bufanda, que xa ten unha lonxitude considerabre, e de cando en cando seguía co seu calcetín.
Eu sego no mesmo, o eterno calcetín, lento pero seguro, no sei a quen llos vou regalar porque está claro que é moi pequeno para min.
A Terremota, estivo moi activa, xogou un pouco con cada unha, fixo das suas, y como sempre fixo que todas estiveramos máis centradas en ela que nas nosas labores, pero iso non quitou que no parolaramos para amañar o país dun ou outro xeito, criticamos o sistema educativo vixente, o futuro, falamos de oposiciones, da educación dos pais (que non dos fillos) e así transcurriu a tarde. Fumos o Rastriño donde no tiñan nada que nos interesase y para a casiña a presumir de labores cos da casa ^_^

Esta semana también hubo quedada creíamos que se iba a suspender pero al final allí estuvimos, nos faltó Álex, pero las demás estábamos, cada una con su labor, Eva acabó sus bufandas nos trajo la suya para que la viéramos, el detalle de los nudos en el final la hace diferente. La de J también la pudimos ver, ya la llevaba puesta pero no tenemos foto.
Paula sigue con su chaleco ya le queda muy poco para comenzar la volta, que ganas de acabar =) Fivi dejó de lado durante una temporada su eterno jersey y se introdujo en el mundo del tejido circular, por la mañana se hizo unas agujas de doble punta de madera con palillos de pinchos morunos, y ya en casa comenzó una funda para el móvil a rayas (porque ya que estamos empezando empezamos fuerte) la verdad es que le está quedando estupenda.
Maxia hizo un poco de todo, siguió con su bufanda, que ya tiene una longitud considerable, y de cuando en cuando seguía con su calcetín. Yo sigo en lo mismo, el eterno calcetín, lento pero seguro, no sé a quien se los voy a regalar porque está claro que es muy pequeño para mi.
La Terremota, estuvo muy activa, jugó un poco con cada una, hizo de las suyas, y como siempre hizo que todas estuviéramos más centradas en ella que en nuestras labores, pero eso no quitó que no planificáramos para arreglar el país de una manera o otra, criticamos el sistema educativo vigente, el futuro, hablamos de oposiciones, de educación de los padres (que no de los hijos) y así transcurrió la tarde. Fuimos al Rastrillo donde no tenían nada que nos interesase y para casiña a presumir de labores con los de casa ^_^