Monday, October 30, 2006

Calceta que te calceta..

Onte pegámoslle tan duro ó tecido que nin fotos sacamos, así que a ver se subimos algunha foto "caseira". María estase facendo un xersei "aventureiro", sen patrón, e onte fíxose entre o que teceu en casa e o da quedada toda a parte traseira!!! (e iso que non sabía tecer, dicía ela, jejejeje). Está usando unha lana espectacular que comprou no "Todo a 100"... Esta nena non deixa de sorprenderme!!! (Pon unha foto, please, que vexa todo o mundo que non esaxero nada). Pola miña banda, seguín co xersei para M., que nacerá para febreiro, pero eu prefiro ir sen prisa... O malo foi que se me escorreu o labor das agullas e tiven que desface-la metade da espalda... Accidentes de tricotosa, qué lle imos facer. Polo menos puiden presumir do algodón precioso que estou a usar :). Ademais, a Á. picoulle a curiosidade e preguntaba seguido se era moi difícil tecer, se tardabamos moito en facer unha prenda... ¿Teremos pronto outra tecelá? Polo momento, fixo moi boas migas coa Terremota, que paseou por tódolos colos que atopou e pasouno como unha pitufa.

E, para que non se diga, tivemos unha charla moi interesante de cinema... Non só de tecidos vive a tecelá!! Cultura e artesanía nunha mesma tarde, qué máis podemos pedir?

Para a semana, máis! Coma sempre, o domingo ás 18:30 no café La Terraza


Ayer lepegamos tan duro al tejido que ni fotos sacamos, así que a ver si subimos alguna foto "caseia". María se está haciendo un jersey"aventurero", sin patrón, y ayer se hizo entre lo que tejió en casa y lo de la quedada toda la parte trasira!!! (y eso que no sabía tejer, decía ella, jejejeje). Está usando una lana espectacular que compró en el"Todo a 100"... Esta chica no deja de sorprenderme!!! (Pon una foto, please, que vea todo el mundo que no exagero nada). Por mi parte, seguí con el jersey para M., que nacerá en febrero, pero prefiero ir sin prisa... Lo malo fueque se me escurrió la labor de las agujas y tuve que deshacer la mitad de la espalda... Accidentes de tricotosa, qué le vamos a hacer. Por lo menos pude presumir del algodón precioso queestoy usando :). Además, a Á. le picó la curiosidad y preguntaba seguido si era muy difícil tejer, si tardábamos mucho en hacer una prenda... ¿Tendremos pronto otra tecelá? Por el momento, hizo muy buenas migas con la Terremota, que paseó por todos los regazos que encontró y lo pasó como una pitufa.

Y, para que no se diga, tuvimos una charla muy interesante de cine... No sólo de tejidos vive la tecelá!! Cultura y artesanía en una misma tarde, qué más podemos pedir?


La próxima semana, más! Como siempre, el domingo a las 18:30 en el café La Terraza

Sunday, October 22, 2006

Efectivamente...

Efectivamente, puidemos quedar! Xa iamos con ganas acumuladas das últimas semanas e, aínda que botamos de menos a Bibi, démoslle duro ás flores de crochet... Bueno, en realidade María estívome aprendendo a face-las flores que ela fai. O que pasa é que a alumna ten moitas máis ganas de aprender que habilidade, pero o caso foi que o pasamos ben ;).

Fixemos un pequeno intercambio de material gráfico, presumimos de proxectos rematados (María coas Maeceditas de cor lavanda, que lle quedaron preciosas por moito que diga do grafting- Eu co tan cacarexado Haiku) e, coma sempre, falamos e rimos en abundancia.

Para a semana levamos deberes: aprender a tecer en círculo (glup!), que temos ganas de aventurarnos en novos proxectos... Xa veremos que tal se nos dan!Efectivamente, pudimos quedar! Ya estábamos con ganas acumuladas de las últimas semanas y, aunque echamos de menos a Bibi, le dimos duro a las flores de crochet... Bueno, en realidad María me estuvo enseñando a hacer las flores que ella hace. Lo que pasa es que la alumna tiene muchas más ganas de aprender que habilidad, pero el caso fue que lo pasamos bien ;).

Hicimos un pequeño intercambio de material gráfico, presumimos de proyectos terminados (María con las Maeceditas de color lavanda, que le quedaron preciosas por mucho que diga del grafting- Yo con el tan cacareado Haiku) y, como siempre, hablamos y reímos en abundancia.

Para la semana que viene llevamos deberes: aprender a tejer en círculo (glup!), que tenemos ganas de aventurarnos en nuevos proyectos... Ya veremos que tal se nos dan!

¿Somos tan famosas?

Increible, tres quedadas e xa saímos nunha revista se así, famonos facer famosas en seguida jajajaja!!!!

Bueno vamos a ver se esta tarde hai Tertulia, por problemas técnicos os ultimos dous domingos non quedamos, e a ver se con un pouco de sorte se nos une tamén Bibi e sabemos como lle vai ca sua torera ;)

Increible, tres quedadas y ya salimos en una revista si así, nos vamos a hacer famosas en seguida jajajaja!!!!

Bueno vamos a ver si esta tarde hay Tertulia, por problemas técnicos los ultimos dos domingos no quedamos, y a ver se con un poco de suerte se nos une también Bibi y sabemos como le va con su torera ;)


O sitio e a hora da tertulia pono no articulo de Verena ^_^

El sitio y la hora de la tertulia lo pone en el articulo de Verena ^_^

Monday, October 02, 2006

Reportaje gráfico

Por suposto non hai reportaxe que valla sen non ten unhas boas fotografías non?, pois xa que Maxiavida fixo un moi bo resumo da nosa Terceira Tertulia, aquí me tendes a min para mostrarvos as fotos que atestiguan que foi real e que falar falamos, e moito pero tamén xogamos ca Terremotiña, o que diga que non é unha preciosidade de nena non sabe ben o que dí, esta cousiña tan bonita que lle está a incar o dente o meu sillón é Xiana ^_^

Por supuesto no hay reportaje que valga si no tiene unas buenas fotografías no?, pues ya que Maxiavida hizo un muy buen resumen de nuestra Tercera Tertulia, aquí me teneis a mi para enseñaros las fotos que atestiguan que fue real y qua habar hablamos, y mucho pero también jugamos con la Teremotilla, y el que diga que no es una preciosidad de niña no sabe bien lo que dice, esta cosita tan bonita que le está incando el diente a mi sillón es Xiana ^_^E entre xogos e parrafadas, tamén fixemos as nosas labores, este clapotis de Maxiavida que parece que dentro de pouco estará rematado, e eu sigo cas miñas flores, onte estiven probando cas lanas que me regalou Maxiavida, e teño que subir tamén a foto das fantásticas agullas de tecer que me fixo jejeje!!!

Y entre juegos y charlas, también hicimos nuestras labores, este clapotis de Maxiavida que parece que dentro de poco estará acabado, y yo sigo con mis flores, ayer estuve probando con las lanas que me regaló Maxiavida, y tengo que subir también la foto de las fantásticas agujas de tejer que me hizo jejeje!!!

Agora esperar a próxima quedada que se non hai nada en contra será o próximo domingo ;P

Ahora esperar la próxima quedada que si no hay nada en en contra será el próximo domingo ;P

Sunday, October 01, 2006

A la tercera va la vencida

Pois xa levamos tres xuntanzas e cada vez tecemos máis... María coas súas flores de crochet (coas que despois fai uns broches e uns pendentes preciosos) e eu co Clapotis para o que non sei se me chegará a lana :S. Estivemos soíñas (a ratos viñan a Terremota e o Moreno) polo que puidemos parrafear a placer de todo o que nos pasou pola cabeza: desde a nosa opinión das tendas de lá de Vilagarcía ata o funcionamento do Rexistro Civil... En resumo, que (coma sempre) o pasamos moi ben e que esperamos que pronto se nos una outra crocheteira. Polo de agora, se non hai cambios, quedamos para o domingo, 8 de outubro, no café La Terraza.

Pues ya llevamos tres reuniones y cada vez tejemos más... María con sus flores de crochet (con las que después hace unos broches y unos pendientes preciosos) y yo con el Clapotis para el que no sé si me llegará la lana :S. Estuvimos solitas (a ratos venían la Terremota y el Moreno) por lo que pudimos charlar a placer de todo lo que nos pasó por la cabeza: desde nuestra opinión de las tiendas de lana de Vilagarcía hasta el funcionamiento del Registro Civil... En resumen, que (como siempre) nos lo pasamos muy bien y que esperamos que pronto se nos una otra crochetera. De momento, si no hay cambios, quedamos para el domingo, 8 de octubre, en el café La Terraza.