Sunday, November 26, 2006

Chover e tecer...Llover y tejer

Hoxe tamén choveu, que raro!! teño que dicir que aínda a pesar da chuvia alí estivemos dándolle ó vicio, ben estivemos máis ou menos, Maxia e Xiana están enfermas así que non viñeron e eu rematei a miña chaqueta (prometo fotos proximamente) e onte merquei dúas bobinas de fío unha fuxía e outra morada, ca fuxía Fivi esta tarde comezou un xersei (na casa, pronto teremos outra tecelá nas nosas tertulias, haber se non lle da vergoña e non se queda so na casa) e eu aínda estou a pensar que facer con tanto fío morado, creo que será un minivestido, pero está por definir o deseño.

Hoy también llovió, que raro!! tengo que decir que aún a pesar de la lluvia allí estuvimos dándole al vicio, bueno estuvimos más o menos, Maxia y Xiana están enfermas así que no vinieron y yo acabé mi chaqueta (prometo fotos próximamente) y ayer compré dos bobinas de hilo una fucxía y otra morada, con la fucxía Fivi esta tarde empezó un jersey (en casa, pronto tendremos otra tecelá en nuestras tertulias, haber si no le da vergüenza y no se queda solo en casa) y yo aún estoy pensando que hacer con tanto hilo morado, creo que será un minivestido, pero está por definir el diseño.

Pero ben algo fixen esta tarde, Eva por fin trouxo o fío e as agullas e comezou a súa bufanda, estiven axudándolle a montar puntos e a facer as primeiras voltas, o final tivemos que desfacelo todo porque estaba tan preto que non había maneira de tecer nada, pero foise para a casa entre frustrada e ilusionada.

Pero bueno algo hice esta tarde, Eva por fin trajo el hilo y las agujas y comezó su bufanda, estive ayudándole a montar puntos y a hacer las primeras vueltas, al final tuvimos que deshacerlo todo porque estaba tan apretado que no había manera de tejer nada, pero se fue para casa entre frustrada e ilusionada.


Por outro lado Álex, trouxo da casa unha bufanda xa a medio tecer, esta semán a súa avoa estívolle axundándo a tecer e xa leva un bo anaco.
Por otro lado Álex, trajo de su casa una bufanda ya a medio tejer, esta semana su abuela le estubo ayudando a tejer y ya lleva un buen trozo.


Cada vez somos máis ^_^

Cada vez somo más ^_^

Wednesday, November 22, 2006

Con algunhas baixas... con algunas bajas...

Pufff!! esta seman case non subimos o resumo da nosa quedada, porque si que hubo quedada o domingo no sitio de sempre a hora de sempre. Tivemos unha baixa, Álex non puido vir así que só fumos Maxia e máis eu, pero como sempre tivemos tertulianos deavondo para entreternos, que non todo vai ser darlle o vicio ;) Maxia deulle ben a súa bufanda incabable, parece que os oitos eran moi divertidos o comezo pero chegado un punto... eu estiven ca miña manga a voltas, o final remateina na casa e xa teño a chaqueta montada faltan uns pequenos detalles y lista para estrear ^_^
Falamos moito; de cine, de novas tendas que abrirán no pobo, (para delicia de todas nos jejeje!!!)e de todo un pouco; xogamos ca Terremota, que como sempre acapara toda a nosa atención e ademáis estaba moi risoña.
Este domingo Eva íase unir a nos para tecer pero por fallos técnicos a hora de topar unha lá que lle gustara e unhas agullas apropiadas quedou posposto ata a próxima.
Esta vez non temos fotos pero tal vez o próximo domingo ilustraremos un pouco o resumo ;)

Pufff!! esta semana casi no subimos el resumen de nuestra quedada, porque si que hubo quedada el domingo en el sitio de siempre a la hora de siempre. Tuvimos unha baja, Álex no pudo venir así que solo fuimos Maxia y yo, pero como siempre tuvimos tertulianos suficientes para entretenernos, que no todo vai a ser darle al vicio ;) Maxia le dio bien a su bufanda incabable, parece que los ochos eran muy divertidos al principio pero llegado un punto... yo estuve con mi manga a vueltas, al final la acabé en casa y ya tengo la chaqueta montada faltan unos pequeños detalles y lista para estrenar ^_^
Hablamos mucho; de cine, de nuevas tiendas que abrirán en el pueblo, (para delicia de todas nosotras jejeje!!!)y de todo un poco; jugamos con la Terremota, que como siempre acapara toda nuestra atención y además estaba muy risueña.
Este domingo Eva se hiba a unir a nosotras para tejer pero por fallos técnicos a la hora de encontrar una lana que le gustara y unas agujas apropiadas quedo pospuesto hasta la próxima.
Esta vez no tenemos fotos pero tal vez el próximo domingo ilustraremos un poco el resumen ;)

Monday, November 13, 2006

Medrando...Creciendo...

Onte xa eramos tres a tecer: María co seu case rematado xersei (rapidisísima: espera telo listo para esta semana, atent@s ó seu blog), Álex proxectando unha chaqueta para a súa irmá pequena e eu coa Irish Hiking Scarf. A Terremota trouxo ó seu pingüín de peluxe e moitas ganas de xogar con todo o mundo (sempre o consegue, a toliña).

Álex, con moito entusiasmo, aprendeu a montar puntos e a tecer punto do dereito, non sen dificultade, xa que trouxera unhas agullas de2,5 mm. e un precioso acrílico de bebé (Oso Blanco Linda, se non me trabuco) algo peludo que resultaban todo un reto para comezar... Para a semana dixo que traería unhas agullas grosas e unha lá para practicar.

María conseguiu avanzar bastante coa manga do xersei, a pesar da peque que a estivo toleando e que intentou roubarlle as boliñas de fieltro que trouxera para amosarnos.

Eu só lle dei un par de voltas á bufanda, porque estiven contaxiada do entusiasmo de Álex, que estaba encantada de ir aprendendo, e pasamos un bo rato pensando cántos puntos teriamos que montar para a chaqueta da súa irmá.

Pero o notición chegou despois de que eu marchase (María díxomo por mail), TEMOS OUTRA TECELÁ!!! Eviña anímase a aprender e proxecta facer unha bufanda...Medramos máis rápido incluso que a Terremota!!!Álex montando puntos alegremente :)
María semi-oculta con su manga
Ayer ya éramos tres tejiendo: María con su casi terminado jersey (rapidisísima: espera tenerlo listo para esta semana, atent@s a su blog), Álex proyectando una chaqueta para su hermana pequeña y yo con laIrish Hiking Scarf. La Terremota trajo su pingüino de peluche y muchas ganas de jugar con todo el mundo (siempre lo consigue, la loquita).

Álex, con mucho entusiasmo, aprendió a montar puntos y a tejer punto del derecho, no sin dificultade,ya que había unas agujas de2,5 mm. y un precioso acrílico de bebé (Oso Blanco Linda,si no me equivoco) algo peludo que resultaban todo un reto para comenzar... Para la próxima semana dijo que traería unas agujas gruesas y una lana para practicar.

María consiguió avanzar bastante con la manga del jersey, a pesar de la peque que la estuvo volviendo loca y que intentó robarle las bolitas de fieltro que había traído para mostrarnos.

Yo sólo le di un par de vueltas a la bufanda, porque estuve contagiada del entusiasmo de Álex, que estaba encantada de ir aprendiendo, y pasamos un buen rato pensando cuántos puntos tendríamos que montar para la chaqueta de su hermana.

Pero el notición llegó después de que yo me marchase (María me lo dijo por mail), TENEMOS OTRA TECELÁ!!! Eviña se anima a aprender y proyecta hacer una bufanda...Crecemos más rápido incluso que la Terremota!!!